महान्यूज महाराष्ट्र
Contact Usमाहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

महाराष्ट्र शासन, मादाम कामा मार्ग,
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय,
मुंबई – ४०० ०३२.

ई-मेल     : mahanews2008@gmail.com
दूरध्वनी  : ०२२-२२८१८३२३
अधिकृत, वस्तुनिष्ठ आणि विश्वासार्ह शासकीय बातम्यासाठी भेट द्या...